Sök

Om Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi genomför utbildningar, utredningar, utvärderingar och övningar på uppdrag av aktörer inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) samlar hela Försvarshögskolans kompetens och möter samhällets kunskapsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet. Våra kunskapsområden terrorism, totalförsvar, informationssäkerhet och krisberedskap bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Relevans och kontinuitet

Vi arbetar nära uppdragsgivarna för att leverera användbar kunskap till chefer och medarbetare i säkerhetssektorn. Till varje kunskapsområde har vi knutit omfattande nationella och internationella nätverk av forskare och praktiker. En av våra främsta styrkor är långsiktigheten i verksamheten, vilket erbjuder uppdragsgivare kontinuitet för sin personalförsörjning och möjligheten att uppdatera kunskap som tidigare förmedlats.

Organisation: analys, utbildning, konceptutbildning Cats och forskning

Centret består av enheterna för analys, uppdragsutbildning, konceptutbildning och Cats, samt forskningsverksamhet i projektform. Här samlas medarbetare med forskningskompetens och lång praktisk erfarenhet från myndigheter och organisationer inom samhällssäkerhet och centret kan dra resurser och knytas till hela högskolans verksamhet för att centrets produkter ska vara både innovativa och relevanta för uppdragsgivarna.

Hela centrets organisation är anpassad för de krav som ställs för att hantera information med betydelse för totalförsvaret och andra aspekter av rikets säkerhet.

Nytt centrum med gamla anor

Centret är en sammanslagning av Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT), Centrum för asymmetriska hot och terrorstudier (Cats) och Nationellt centrum för krishanteringsstudier (Crismart). Centret drar nytta av respektive organisations långvariga erfarenhet samtidigt som centret kan erbjuda uppdragsgivare upplägg från hela kedjan av utredning, övning, utvärdering och utbildning.

Vi erbjuder

Utbildningar

Våra kurser gör dig bättre förberedd på att kunna hantera många av de svåraste kriserna som kan drabba ett samhälle.

Övningar

De flesta av oss har ingen erfarenhet av kriser eller katastrofer. I övningar och spel går det att närma sig den stress och komplexitet som en kris innebär och ger beslutsfattare på olika ni...

Utredningar

Centret undersöker och analyserar områden kopplade till krishantering, totalförsvar och samhällets säkerhet. Vi genomför mindre studier såväl som omfattande utredningar.

Utvärderingar

Vad gick bra och dåligt vid er organisations krishantering? Vi utvärderar både händelser och övningar.

Ledarskapskoncept

Våra ledarskapskoncept och ledarskapsutbildningar eftersträvar ett ledarskap som inspirerar, och riktar sig till alla chefer som vill nå sin fulla potential.

Expertstöd

Behöver du rådgivning för att planera eller genomföra en studie, utvärdering eller övning? Våra experter kan stötta med detta och mycket mer.

Möt CTSS

Kontakt

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi bäst kan stödja er.

Medarbetare

På centret arbetar ett fyrtiotal personer. Våra medarbetare har olika bakgrunder och vana av utbildning, utredning och utvärdering. De flesta har mångårig erfarenhet från myndigheter inom sä...

Organisation

Verksamheten är uppdelad på fyra enheter.